ခိုနားရာဗက္လင္ရြာမွလႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆုိပါ၏

ထူးဆန္း ဟာသပံုေလး

                             ဟဲဟဲ က်ေတာ္ေတာ့ အရပ္ပုတာပဲယူရေတာ့မယ္ကြယ္

                                   အ၀ီစိတြင္းကို ေလ့လာေနတာ မိုက္တယ္ကြာ
   

                               အာကသမွာ      အက်ီ ႏွင့္ လူကို တစ္ခါတည္းေလွ်ာ္ျပီး                         
      
                      ဒီလို အ၀တ္လန္းတယ္ ကေလးလည္းေပ်ာ္ရြင္ပါတယ္ မိုက္တယ္
                                           ဟဲဟဲ .....     ေခတ္မီတယ္ကြာ


0 comments:

Post a Comment

Clipart
ယေန႔တြင္ဒါ၀ိဒ္၏ျမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ  ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူျပီ။
                                          လုကာ ၂:၁၁

About me

လာေရာက္သူအေရာက္ဆီတိုင္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခံစားႏိုင္ပါေစ.